Konkurs "Sazvežđa 20"

Objavljeno: 
03.08.2020

 Na osnovu člana 54. i 75. Statuta Saveza književnika u otadžbini i rasejanju (u daljem tekstu Savez), člana 3. stav 5. Pravilnika o izdavačkoj delatnosti Saveza i člana 4. Pravilnika o dodeli nagrada i priznanja Saveza, raspisan je:

 

                                                                                                                          KONKURS

 

                                                                   za učešće u antologiji savremenih stvaralaca  SKOR-a pod nazivom „Sazvežđa 20”

 

USLOVI KONKURSA:

 

- Pravo učešća imaju samo aktivni članovi i prijatelji SKOR-a.

- Svaki autor može poslati pesme, aforizme, haiku (tako da radovi sa biografijom ne prelaze 2 stranice B5 formata), ili prozni rad (ili više kraćih) koji po dužini zajedno sa biografijom ne prelazi 3 stranica B5 formata. 

- Autor može poslati i kombinovano stvaralaštvo, pri čemu broj radova, zavisi od forme i veličine, i ne sme prelaziti dve odnosno tri stranice po autoru. 

- Tema: slobodna

- Radovi treba da budu napisani na srpskom jeziku ćiriličnim pismom, u formatu Word 97-2003, Times New Roman, font 12. Ukoliko šaljete  radove realizovane na drugom jeziku, uz original poslati i prevod ćiriličnim pismom.

- Svako autorsko delo treba da bude potpisano punim imenom i prezimenom, uz navedenu adresu stanovanja i elektronsku adresu.

- Uz radove poslati i kraću biografiju i fotografiju (anfas, jpg/jpeg format, veličina 3.5x4.5cm ).

- Radove odštampane i fotografiju slati na adresu: Savez književnika u otadžbini i rasejanju, Gavrila Principa 53, 21410 Futog, Srbija, sa naznakom „za konkurs Sazvežđa 20“, ili original datoteku dela i fotografiju poslati putem elektronske pošte na adresu: nsskor@gmail.com 

- Radovi i fotografija poslati poštom se ne vraćaju.

- Za objavljena autorska dela se ne isplaćuje honorar.

- Konkurs traje do 1. septembra 2020.godine.

- Svi koji do 1. 9.2020. godine budu primljeni u članstvo Saveza, imaju pravo da učestvuju ravnopravno na konkursu.

- Predviđena je obavezna kotizacija za učešće od 700 dinara, koju autori mogu uplatiti na račun Saveza:

- Savez književnika u otadžbini i rasejanju, Gavrila Principa 53, 21410 Futog, račun kod AIK banke broj: 105-815063-16, sa naznakom „kotizacija za Antologiju“.

 

- Antologija će biti štampan u formatu B5, u tiražu od onoliko primeraka koliko ima učesnika plus 50, registrovan u Narodnoj biblioteci Srbije, cipovan u Matici srpskoj i kao takav besplatno dostavljen svim značajnim kulturnim institucijama. 

- Stvaraoci će biti predstavljeni azbučnim redom, po prezimenu, sa fotografijom, biografijom i autorskim radom.

 

- Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 060/555 73 13.

 

 

U Novom Sadu

1. avgust 2020.godine                                                         predsednik Saveza

                                                                                               Miloš Ivetić